Chèn playlist (danh sách phát) youtube vào nội dung

admin

Administrator
Staff member
Với AZtest, bạn có thể dễ dàng chèn một video từ youtube vào nội dung thông qua việc nhúng video mà youtube đã hỗ trợ. Trường hợp bạn muốn nhũng luôn cả một playlist vào thì sao?

1571216403913.png

Để làm được việc này, tiến hành như sau:

1. Lấy ID Playlist

Chúng ta có thể xác định được ID Playlist thông qua URL

Ví dụ URL: [URL]https://www.youtube.com/watch?v=XFm_WC77pLw&list=PLfQ1gXwO5SQbuUivF71NbOCjDndcZ6hb5[/URL]

Thì ID sẽ là chuỗi đằng sau giá trị list=. Cụ thể là PLfQ1gXwO5SQbuUivF71NbOCjDndcZ6hb5

2. Sửa đổi mã nhúng cho từng video


Trong đoạn mã bên dưới, hay thay XXX bằng ID Playlist đã lấy được ở bước 1

HTML:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=XXX" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
3. Chèn playlist vào nội dung

Trở lại với trình soạn thảo, chọn icon Embed Youtube Video

1571216262497.png

Dán đoạn mã đã có được ở bước 2 vào ô và click Đồng ý

1571216328644.png

Kết quả

1571216403913.png
 
Top